NHỰA GIA DỤNG

thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
Giám Đốc
043.873.8118 - 043.698.3868

-

Bình đá

Phích đá vuông 12 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 12 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 20 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 20 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 65 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 65 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 85 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 85 lít Hiệp Thành
Bình đá tròn Duy Tân
Bình đá tròn Duy Tân
Phích đá vuông 6 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 6 lít Hiệp Thành
Thùng đá vuông 12 lít Tý Liên
Thùng đá vuông 12 lít Tý Liên
Thùng đá vuông 14 lít Tý Liên
Thùng đá vuông 14 lít Tý Liên
Thùng đá vuông 24 lít Tý Liên (Có vòi)
Thùng đá vuông 24 lít Tý Liên (Có vòi)
Thùng đá vuông 28 lít Tý Liên (Có vòi)
Thùng đá vuông 28 lít Tý Liên (Có vòi)